ارزیابی عملیات مالی 17 بانک در سال قبل

اقتصادی,مطالب ویژه

img21572146 بررسی صورت های مالی 17 بانک کشور که صورت های مالی سال 1394 آنها نهایی و تایید شده است، نشان می دهد این بانک ها در سال گذشته 101 هزار و 259 میلیارد تومان سود علی الحساب به سپرده های مشتریان خود پر پرداخت کرده اند.

این در حالی است که مجموع سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران 97 هزار و 80 میلیارد تومان بوده است. بنابراین در سال گذشته این 17 بانک 4 هزار و 179 میلیارد تومان بیش از آنچه که باید به سپرده گذاران می پرداختند، پرداخت کرده اند.

این بدون در نظر گرفتن حذف حق الوکاله برخی بانک ها و اختصاص آن به سپرده گذار است چرا که برخی بانک ها از جمله بانک ملت سهم حق الوکاله خود را حذف و به سپرده گذاران اختصاص داده است.

همچنین سود بانک ها از محل تسهیلات اعطایی و وجه التزام دریافتی 89 هزار و 290 میلیارد تومان محاسبه شده است.

از طرف دیگر بانک ها بخشی از منابع را سپرده گذاری و سرمایه گذاری کرده اند که سود آن در سال گذشته به 17 هزار و 507 میلیارد تومان رسیده است.

بنابراین بانک ها سال گذشته از محل سود تسهیلات اعطایی، سود وجه التزام، سپرده گذاری و سرمایه گذاری در مجموع 106 هزار و 797 میلیارد تومان سود کسب کرده اند که این جدای از سود کارمزدهای دریافتی از محل ارائه خدمات بانکی است.

بنابراین این 17 بانک در سال گذشته 94.8 درصد سود حاصل از اعطای تسهیلات، وجه التزام، سپرده گذاری و سرمایه گذاری را در قالب سود به سپرده گذاران پرداخت کرده اند.

جزئیات عملکرد 17 بانک در سال 94 به شرح زیر است.

بانک انصار

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران 2 هزار و 878 میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی 3 هزار و 20 میلیارد تومان
مابه التفاوت 142 میلیارد تومان
سود تسهیلات 3 هزار و 348 میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک 268 میلیارد تومان

 

بانک پاسارگاد

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران 6 هزار و 369 میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران 6 هزار و 565 میلیارد تومان
مابه التفاوت 196 میلیارد تومان
سود تسهیلات 5 هزار و 656 میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک 550 میلیارد تومان

 

بانک سامان

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران 3 هزار و 49 میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی

3 هزار و 131 میلیارد تومان

مابه التفاوت 815 میلیون تومان
سود تسهیلات 2 هزار و 921 میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک 183 میلیارد تومان

 

بانک قوامین

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران 9 هزار و 958 میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران 10 هزار و 857 میلیارد تومان
مابه التفاوت 899 میلیارد تومان
سود تسهیلات 11 هزار و 955 میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک 117 میلیارد تومان

 

بانک آینده

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران 9 هزار و 111 میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران 9 هزار و 574 میلیارد تومان
مابه التفاوت 463 میلیارد تومان
سود تسهیلات 6 هزار و 887 میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک 2 هزار و636 میلیارد تومان

 

بانک دی

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران 2 هزار و 604 میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران 2 هزار و 743 میلیارد تومان
مابه التفاوت 136 میلیارد تومان
سود تسهیلات 2 هزار و 35 میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک 284 میلیارد تومان

 

بانک صادرات

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران

12 هزار و 505 میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران 12 هزار و 505 میلیارد تومان
مابه التفاوت 0

سود تسهیلات

9 هزار و 299 میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک 4 هزار و 300 میلیارد تومان

 

بانک ملت

منافع سپرده گذاران 13 هزار و 996 میلیارد تومان
منافع قابل پرداخت به سپرده گذاران 13 هزار و 599 میلیارد تومان
سود علی الحساب 13 هزار و 601 میلیارد تومان
مابه التفاوت 1 میلیارد و 839 میلیون تومان
حق الوکاله 0
سود تسهیلات 12 هزار و 258 میلیارد تومان
سود سپرده گذاری ها و سرمایه گذاری بانک هزار و 831 میلیارد تومان

 

بانک پارسیان

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران 6 هزار و 228 میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی 8 هزار و 555 میلیارد تومان
مابه التفاوت 2 هزار و 326  میلیارد تومان
سود تسهیلات 6 هزار و 32 میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک 305 میلیارد تومان

 

پست بانک

سود قابل پرداخت به سپرده گذاران 520 میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی 520 میلیارد تومان
مابه التفاوت 0
سود تسهیلات 704 میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک 5 میلیارد و 551 میلیون تومان

 

بانک گردشگری

سود علی الحساب پرداختی 584 میلیارد تومان
مابه التفاوت  —
سود تسهیلات 245 میلیارد تومان
سود سپرده گذاری ها 53 میلیارد و 960 میلیون تومان

 

 بانک مهر اقتصاد

منافع قابل پرداخت به سپرده گذاران 8 هزار و 371 میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی 8 هزار و371 میلیارد تومان
مابه التفاوت 49 میلیارد و 527 میلیون تومان
سود تسهیلات 6 هزار و 726 میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک 2 هزار و 339 میلیارد تومان

 

بانک اقتصاد نوین

سود قطعی قال پرداخت به سپرده گذاران 5 هزار و 627  میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذران 5 هزار و 662 میلیارد تومان
مابه التفاوت 347 میلیارد تومان
سود تسهیلات 5 هزار و 618 میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک 269 میلیارد تومان

 

بانک کارآفرین

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران هزار و 558 میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی هزار و 620 میلیارد تومان
مابه التفاوت 62 میلیارد تومان
سود تسهیلات هزار و 918 میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک 165 میلیارد تومان

 

بانک تجارت

منافع قابل پرداخت به سپرده گذاران 11 هزار و 273 میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران 11 هزار و 273 میلیارد تومان
مابه التفاوت 0
سود تسهیلات 10 هزار و 859 میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری 3 هزار و 58 میلیارد تومان

 

 بانک خاورمیانه

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران 482 میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی 488 میلیارد تومان
مابه التفاوت 6 میلیارد و 298 میلیون تومان
سود تسهیلات 598 میلیارد تومان
سود سپرده گذاری 500 میلیارد تومان

 

بانک سینا

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران 2 هزار و 364 میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی 2 هزار و 460 میلیارد تومان
مابه التفاوت 95 میلیارد و 959 میلیون تومان
سود تسهیلات 2 هزار و 230 میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری 643 میلیارد تومان

دیدگاهتان را بنویسید