1676420

ارزیابی عملیات مالی ۱۷ بانک در سال قبل

اقتصادی,مطالب ویژه

img21572146 بررسی صورت های مالی ۱۷ بانک کشور که صورت های مالی سال ۱۳۹۴ آنها نهایی و تایید شده است، نشان می دهد این بانک ها در سال گذشته ۱۰۱ هزار و ۲۵۹ میلیارد تومان سود علی الحساب به سپرده های مشتریان خود پر پرداخت کرده اند.

این در حالی است که مجموع سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران ۹۷ هزار و ۸۰ میلیارد تومان بوده است. بنابراین در سال گذشته این ۱۷ بانک ۴ هزار و ۱۷۹ میلیارد تومان بیش از آنچه که باید به سپرده گذاران می پرداختند، پرداخت کرده اند.

این بدون در نظر گرفتن حذف حق الوکاله برخی بانک ها و اختصاص آن به سپرده گذار است چرا که برخی بانک ها از جمله بانک ملت سهم حق الوکاله خود را حذف و به سپرده گذاران اختصاص داده است.

همچنین سود بانک ها از محل تسهیلات اعطایی و وجه التزام دریافتی ۸۹ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان محاسبه شده است.

از طرف دیگر بانک ها بخشی از منابع را سپرده گذاری و سرمایه گذاری کرده اند که سود آن در سال گذشته به ۱۷ هزار و ۵۰۷ میلیارد تومان رسیده است.

بنابراین بانک ها سال گذشته از محل سود تسهیلات اعطایی، سود وجه التزام، سپرده گذاری و سرمایه گذاری در مجموع ۱۰۶ هزار و ۷۹۷ میلیارد تومان سود کسب کرده اند که این جدای از سود کارمزدهای دریافتی از محل ارائه خدمات بانکی است.

بنابراین این ۱۷ بانک در سال گذشته ۹۴٫۸ درصد سود حاصل از اعطای تسهیلات، وجه التزام، سپرده گذاری و سرمایه گذاری را در قالب سود به سپرده گذاران پرداخت کرده اند.

جزئیات عملکرد ۱۷ بانک در سال ۹۴ به شرح زیر است.

بانک انصار

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران ۲ هزار و ۸۷۸ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی ۳ هزار و ۲۰ میلیارد تومان
مابه التفاوت ۱۴۲ میلیارد تومان
سود تسهیلات ۳ هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک ۲۶۸ میلیارد تومان

 

بانک پاسارگاد

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران ۶ هزار و ۳۶۹ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران ۶ هزار و ۵۶۵ میلیارد تومان
مابه التفاوت ۱۹۶ میلیارد تومان
سود تسهیلات ۵ هزار و ۶۵۶ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک ۵۵۰ میلیارد تومان

 

بانک سامان

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران ۳ هزار و ۴۹ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی

۳ هزار و ۱۳۱ میلیارد تومان

مابه التفاوت ۸۱۵ میلیون تومان
سود تسهیلات ۲ هزار و ۹۲۱ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک ۱۸۳ میلیارد تومان

 

بانک قوامین

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران ۹ هزار و ۹۵۸ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران ۱۰ هزار و ۸۵۷ میلیارد تومان
مابه التفاوت ۸۹۹ میلیارد تومان
سود تسهیلات ۱۱ هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک ۱۱۷ میلیارد تومان

 

بانک آینده

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران ۹ هزار و ۱۱۱ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران ۹ هزار و ۵۷۴ میلیارد تومان
مابه التفاوت ۴۶۳ میلیارد تومان
سود تسهیلات ۶ هزار و ۸۸۷ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک ۲ هزار و۶۳۶ میلیارد تومان

 

بانک دی

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران ۲ هزار و ۶۰۴ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران ۲ هزار و ۷۴۳ میلیارد تومان
مابه التفاوت ۱۳۶ میلیارد تومان
سود تسهیلات ۲ هزار و ۳۵ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک ۲۸۴ میلیارد تومان

 

بانک صادرات

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران

۱۲ هزار و ۵۰۵ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران ۱۲ هزار و ۵۰۵ میلیارد تومان
مابه التفاوت ۰

سود تسهیلات

۹ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان

 

بانک ملت

منافع سپرده گذاران ۱۳ هزار و ۹۹۶ میلیارد تومان
منافع قابل پرداخت به سپرده گذاران ۱۳ هزار و ۵۹۹ میلیارد تومان
سود علی الحساب ۱۳ هزار و ۶۰۱ میلیارد تومان
مابه التفاوت ۱ میلیارد و ۸۳۹ میلیون تومان
حق الوکاله ۰
سود تسهیلات ۱۲ هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری ها و سرمایه گذاری بانک هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان

 

بانک پارسیان

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران ۶ هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی ۸ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان
مابه التفاوت ۲ هزار و ۳۲۶  میلیارد تومان
سود تسهیلات ۶ هزار و ۳۲ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک ۳۰۵ میلیارد تومان

 

پست بانک

سود قابل پرداخت به سپرده گذاران ۵۲۰ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی ۵۲۰ میلیارد تومان
مابه التفاوت ۰
سود تسهیلات ۷۰۴ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک ۵ میلیارد و ۵۵۱ میلیون تومان

 

بانک گردشگری

سود علی الحساب پرداختی ۵۸۴ میلیارد تومان
مابه التفاوت  —
سود تسهیلات ۲۴۵ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری ها ۵۳ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان

 

 بانک مهر اقتصاد

منافع قابل پرداخت به سپرده گذاران ۸ هزار و ۳۷۱ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی ۸ هزار و۳۷۱ میلیارد تومان
مابه التفاوت ۴۹ میلیارد و ۵۲۷ میلیون تومان
سود تسهیلات ۶ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک ۲ هزار و ۳۳۹ میلیارد تومان

 

بانک اقتصاد نوین

سود قطعی قال پرداخت به سپرده گذاران ۵ هزار و ۶۲۷  میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذران ۵ هزار و ۶۶۲ میلیارد تومان
مابه التفاوت ۳۴۷ میلیارد تومان
سود تسهیلات ۵ هزار و ۶۱۸ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک ۲۶۹ میلیارد تومان

 

بانک کارآفرین

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران هزار و ۵۵۸ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان
مابه التفاوت ۶۲ میلیارد تومان
سود تسهیلات هزار و ۹۱۸ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک ۱۶۵ میلیارد تومان

 

بانک تجارت

منافع قابل پرداخت به سپرده گذاران ۱۱ هزار و ۲۷۳ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران ۱۱ هزار و ۲۷۳ میلیارد تومان
مابه التفاوت ۰
سود تسهیلات ۱۰ هزار و ۸۵۹ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری ۳ هزار و ۵۸ میلیارد تومان

 

 بانک خاورمیانه

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران ۴۸۲ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی ۴۸۸ میلیارد تومان
مابه التفاوت ۶ میلیارد و ۲۹۸ میلیون تومان
سود تسهیلات ۵۹۸ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری ۵۰۰ میلیارد تومان

 

بانک سینا

سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران ۲ هزار و ۳۶۴ میلیارد تومان
سود علی الحساب پرداختی ۲ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان
مابه التفاوت ۹۵ میلیارد و ۹۵۹ میلیون تومان
سود تسهیلات ۲ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری ۶۴۳ میلیارد تومان

پاسخ دهید