توریسم‌درمانی یکی از شیوه‌های مقاوم‌سازی اقتصاد

اقتصاد ایران ظرفیت‌های زیادی در بخش‌های کشاورزی، معادن، نیروی انسانی، توان فنی مهندسی، دانش‌بنیان، ترانزیت، توریسم و… دارد که با عملیاتی کردن بخشی از آنها، اقتصاد در برابر تکانه‌ها و […]